_

خرید و تدارکات

این نرم افزار جهت مدیریت تدارکات وخرید مواد اولیه – قطعات وقراردادها کاربرد دارد . درخواستهای خرید ایجاد شده در سیستم انبار جهت پی گیری روالهای تدارکات به این نرم افزار منتقل شده وپس از نهائی شدن خرید امکان انتقال اطلاعات خرید قطعات ومواد اولیه به رسید وجود دارد .

برخی از امکانات نرم افزار :

 • درخواست تامین کالا (براساس نقطه سفارش، انباردار، موردی، فوری، قرارداد، موجودی نداشتن) تایید آن بر اساس آیین نامه معاملات خرید و گردش آن در سازمان
 • سفارش تامین کالا به مسئول خرید
 • ثبت استعلام های گرفته شده توسط مسئولان خرید
 • تایید استعلام ها
 • دستور خرید کالا به مسئول خرید
 • رسید در انبار
 • ثبت فاکتور مشتری از روی رسید و ثبت فاکتور خدمات
 • اسکن فاکتور مشتری
 • صدور مجوز پرداخت و یا ارسال به هزینه تنخواه
 • گزارشات خرید
 • گزارش ریز خرید
 • گزارش به تفکیک فروشنده به ریز و جمعی
 • گزارش به تفکیک کالا به ریز و جمعی
 • گزارش به تفکیک مسئول خرید به ریز و جمعی
 • گزارشات فصلی ارزش افزوده
 • گزارش به تفکیک انبار و پروژه
 • گزارش مقایسه خرید برای یک کالا
 • گزارش استعلام های مختلف برای یک کالا