_

بازرگانی خارجی

برخی از امکانات نرم افزار :

 • اطلاعات پایه
 • امکان تعریف کد کشورها و شهرها
 • امکان تعریف شرکت های ذینفع
 • امکان تعریف گمرک
 • امکان تعریف روش های حمل و نقل و روش های فعالیت
 • امکان تعریف وثایق
 • امکان تعریف بانک ها و تعریف انواع ارز
 • امکان تعریف حساب ها و تعریف انواع LC
 • امکان تعریف انواع هزینه ها
 • امکان تعریف کد کالا و تعریف فروشندگان کالا
 • امکان تعریف شرکت های بیمه کننده و شرکت های کشتی رانی
 • امکان تعریف شرح هزینه ها
 • امکان تهیه کپی پشتیبان و بازیابی اطلاعات
 • امکان تبادل اطلاعات با نرم افزارهای جانبی
 • امکان تعریف کاربران مختلف با سطح دسترسی متفاوت

امور جاری :

 • امکان ثبت پروفرم
 • امکان ثبت سفارش
 • امکان ثبت اعتبارات
 • امکان ثبت LC
 • امکان ثبت هزینه ها
 • امکان ثبت تعهدات
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده
 • امکان ثبت فاکتور
 • امکان بستن هزینه ها و ارسال سند

گزارشات :

 • گزارش پروفرم ها
 • گزارش سفارشات
 • گزارش اعتبارات
 • گزارش مقایسه ای هزینه ها با حسابداری و تعهدات به حسابداری
 • گزارش هزینه ها و قیمت تمام شده