آموزش نرم افزار سهام – امکانات

آموزش نرم افزار سهام – امکانات

بروزکردن اطلاعات temp

ارسال پیام برای کاربران

امورکاربران 

انتخاب دوره مالی

ایجاد سال مالی جدید

ایجاد فایل تلفن گویا

ایجاد فایل مربوط به سایت

ایجاد و انتقال سندحسابداری

بازیابی کپی پشتیبان

تعیین ویژگیها

تهیه کپی پشتیبان

حذف مراحل پرداخت سود و محاسبه

خروج

راکدکردن سهامداران فاقد سهام

قطعی کردن اطلاعات

گزارش عملکردکاربران

محیط کار

مرتب کردن اطلاعات