مدیریت شارژ مجتمع مسکونی

_

مدیریت شارژ مسکونی

امروزه مدیریت امور مجتمع های مسکونی بزرگ وثبت اطلاعات ساکنین وانجام محاسبات شارژوهزینه های آب وگاز و… وثبت مبالغ دریافتی نیازمند نرم افزار می باشد .

این نرم افزار امکان تعریف انواع شارژ و هزینه را دارد و محاسبات را بر اساس این تعاریف و ورود قبض های آب ، برق ، گاز ، خدمات انجام می دهد. همچنین دریافت از ساکنین و بدهی ساکنین را نگه داشته و گزارش می دهد.