تعمیر و نگهداری خودرو و تجهیزات

_

تعمیر و نگهداری خودرو و تجهیزات

درشرکت هائی که بخش لجستیک دارند مسئله ثبت اطلاعات تعمیر و نگهداری خودروها وبرنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه آنها وکنترل مصرف قطعات و لوازم مصرفی از اولویتهای مهم می باشد .

برخی از امکانات نرم افزار :

 • ثبت کارت ورود و خروج خودرو (که شامل ثبت ساعت و تاریخ ورود و ساعت و تاریخ خروج)
 • ثبت درخواست انجام تعمیرات
 • ثبت تعمیرات و خدمات
 • ثبت تعمیرات خارج شرکت (که این منو شامل “ایجاد ، اصلاح ، حذف و مشاهده میباشد”)
 • ثبت بیمه نامه ها
 • ثبت خواب دستگاه
 • محاسبه سوخت
 • ثبت کارکرد های خودرو( درآمد ) — به طور مثال اگر خودرویی برای حمل شن به جایی فرستاده شده باشد
 • حفاری (این قسمت برای ماشین آلات درون معدن استفاده میشود)
 • آتشباری (این قسمت برای ماشین آلات درون معدن استفاده میشود)
 • آزمایش روغن
 • تحویل و بازگشت خودرو

برخی از گزارشات نرم افزار :

 • صورتحساب قطعات مناطق
 • صورتحساب دستمزد مناطق
 • صورتحساب تعمیرات خارج مناطق
 • خلاصه صورتحساب مناطق
 • خلاصه صورتحساب خودرو مناطق
 • لیست سرجمع صورتحساب مناطق
 • صورتحساب عملیات دستمزدی غرفه های پیمانکاری
 • لیست فاکتور تعمیرات ارسالی به خارج سازمان
 • صورتحساب قطعات مصرفی در خودرو ها
 • صورتحساب عملیات دستمزدی در خودرو ها
 • لیست قطعات تعمیری ارسالی به خارج سازمان درخودروها
 • لیست خودروهای ارسالی به خارج تعمیرگاه که هنوز برنگشته
 • کاردکس خودرو
 • گزارش مقایسه ای زمان استاندارد تعمیر و زمان انجام شده
 • گزارش تعمیرات و قطعات تکراری
 • گزارش گیری کارکرد (درآمد)
 • فواصل توقفات خودروها
 • تعداد مراجعات خودروها
 • ساعات ورود و خروج خودروها

در این برنامه امکان نمودار گیری و دیدن گزارشات به صورت نموداری نیز وجود دارد ، از جمله :

 • نمودار کل هزینه ها به تفکیک خودرو
 • نمودار هزینه تعمیرات خارجی به تفکیک خودروها
 • نمودار کل هزینه ها به صورت ماهانه
 • نمودار مقایسه ای درآمد و هزینه
 • نمودارعملکرد ماهانه غرفه های مختلف تعمیرگاه
 • نمودار میزان کار تعمیرکاران براساس اجرت / تعداد
 • نمودار تعمیرات تکراری بر اساس اجرت / تعداد
 • امکان تنظیم آلارم قطعات قبل از تمام شدن طول عمر آنها در درخواست تعویض دوباره آن (در تنظیم ویژگی ها)
 • امکان تنظیم آلارم برای تعویض قطعه یا انجام تعمیر قبل از مراجعه
 • امکان تعریف تعمیرات دوره ای و گزارش آن