مدیریت آموزشگاه

_

مدیریت آموزشگاه

برخی از امکانات نرم افزار :

  • امکان تعریف دوره های آموزشی ، هزینه دوره ، برنامه سندی اجرای دوره و اختصاص مدرس به دوره
  • امکان تعریف مدرسین ، دانشجویان و پرسنل
  • امکان تعریف کلاسها ، ظرفیت کلاس ها و تجهیزات مستقر
  • امکان تعریف شعب مختلف
  • امکان تعریف روش های پرداخت و انواع تخفیفات
  • امکان تعریف روشهای آشنایی با موسسه جهت سنجش اثر بخشی روش های مختلف تبلیغات
  • ثبت دریافتی ها از دانشجویان به صورت جمعی یا تفکیک هر دوره
  • ثبت حضور و غیاب دانشجویان
  • امکان ثبت جابه جایی دوره یا انصراف از دوره
  • امکان تهیه انواع گزارشات نظیر لیست دوره ها ، پیشرفت دوره ها ، مبالغ دریافتی ، انصراف ها به صورت نمودارهای آماری