خیرات و مدد جویان

_

خیرات و مدد جویان

برخی از امکانات نرم افزار :

  • ثبت اطلاعات افراد تحت پوشش خیریه ها و افراد تحت تکفل آن ها
  • ثبت درخواست به دفعات
  • ثبت کمک های گوناگون به صورت نقدی و غیرنقدی و وام
  • ثبت آیتم های غیر نقدی کمک و چاپ فرم های گوناگون
  • کمک های مختلف و انواع گزارشات مدیریتی و کاربردی