_

مدیریت پروژه و پیمان ها

برخی از امکانات نرم افزار :

 • امکان تعریف ریز خدمات و فعالیت ها
 • امکان تعریف طرفین قرار داد
 • امکان تعریف پرسنل درگیر در پروژه
 • امکان تعریف قراردادها و ریز خدمات همراه با مقادیر ریالی و مقداری آن
 • تعریف مدیر پروژه در هر قرارداد
 • تعریف انواع کسورات و اضافات قرارداد نظیر بیمه ، مالیات ، حسن انجام کار
 • امکان تنظیم صورت وضعیت ها به صورت دستی و خودکار به ریز فعالیت های قرارداد
 • امکان ثبت تاییدی ، پرداختی و بدهی هر صورت وضعیت
 • امکان ثبت ضمانتنامه های قرارداد
 • امکان تمدید قرارداد به دفعات
 • امکان اسکن مدارک
 • امکان تهیه انواع گزارش از قبیل قراردادها ، ضمانتنامه ها، صورت وضعیت ها و مقادیر ریالی ارسال ، تاییدی و دریافتی و مانده
 • امکان تهیه گزارش مفاصا حساب بیمه و سپرده های نزد کارفرما
 • ارتباط با نرم افزارهای مالی
 • دارای لیست کامل فهرست بهای دولتی شامل ( تاسیسات مکانیکی ، ابنیه ، شبکه توزیع آب ، خطوط انتقال آب ، آبیاری تحت فشار ، راه اندازی باند فرودگاه و زیر سازه های آهن ، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و….. )
 • امکان تهیه صورت حساب برای هر صورت وضعیت یا چند صورت وضعیت قرارداد
 • تهیه گزارش از ریز یا سرجمع کلی از پرداختنی های صورت وضعیت و صورت حساب
 • گزارش نموداری هر قرارداد بر اساس ( تعداد ، جمع، الحاقیه ، سپرده آزاد شده )