حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

_

حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

یکی از ابزارهای مهم در حسابداری مدیریت نرم افزار حسابداری صنعتی وبهای تمام شده میباشد. با مشخص شدن بهای تمام شده محصولات یک شرکت با یکی از روشهای تعریف شده علمی چراغی فراروی مدیریت شرکت روشن خواهد شد که قدرت مانور در رقابتهای سخت به خصوص با رقبای خارجی در شرایط دامپینگ را خواهد داد . لازم بذکر است که بدلیل روشهای مختلف تولید نرم افزار بهای تمام شده مانند سایر نرم افزارها به صورت یک پکیج قابل ارائه نیست ومتناسب با فعالیت شرکت بایستی متناسب سازی شود ولی این شرکت تلاش کرده با توجه به تجربیات خود متناسب سازی در این نرم افزار را به حداقل برساند.

برخی از امکانات نرم افزار :

  • امکان تعریف اطلاعات پایه سیستم شامل مراکز هزینه ، تولیدات مراکز هزینه و فرمولهای ساخت ، مقادیر محرکهای هزینه و دوره های تسهیم
  • امکان تعریف استانداردهای مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار
  • امکان تعریف مبانی و نسبتهای تسهیم
  • امکان جمع آوری اطلاعات به صورت اتوماتیک از زیر سیستمهایی نظیر حسابداری مالی ، انبار و حسابداری انبار
  • امکان انتخاب روش هزینه یابی براساس استاندارد یا روش تاریخی (واقعی)
  • امکان تهیه انواع گزارشات بهای تمام شده ، انحراف مواد ، انحراف دستمزد و سربار