_

گزارشات فصلی ( ماده ۱۶۹ )

برخی از امکانات نرم افزار :

  • امکان تنظیم گزارشات فصلی شامل تمام موارد خرید و فروش با استفاده از اطلاعات موجود در نرم افزار انبار و فروش
  • امکان کنترل اطلاعات خریداران و فروشندگان و اعلام اطلاعات ناقص
  • امکان تهیه گزارشات امتناع
  • ایجاد فایل های TTMS جهت ارائه به دارایی