_

خزانه داری

برخی از امکانات نرم افزار

 • تعریف بانکها، صندوق داران، تنخواه گردانها
 • امکان معرفی حسابهای بانکی ، وجوه نقد ریالی و ارزی و اسناد بهادار
 • تعریف موضوع عملیات
 • تعریف نرخهای ارزی
 • معرفی مراکز و تایید کنندگان
 • ثبت دسته چک و تنظیمات چاپ چک
 • ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد دریافتنی
 • لیست چک های صندوق ، در جریان ، وصولی و برگشتی
 • امکان راس گیری چک
 • امکان تقسیم چک دریافتی
 • دریافت پول نقد
 • دریافت وپرداخت اوراق بهادار
 • دریافت و پرداخت اوراق تضمینی
 • واریز وجه نقد به جاری
 • امکان برداشت و ثبت حواله های بانکی
 • صدور مجوز پرداخت
 • ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد پرداختنی
 • لیست چک های پرداختی و وصولی و استرداد شده
 • گزارشات دوره ای صندوق
 • گزارشات گردش اسناد
 • امکان ارسال سند به سیستم حسابداری
 • امکان ثبت ضمانت نامه های بانکی و کنترل آن ها
 • امکان ثبت نام وام ها و اقساط آن ها و کنترل روزانه اقساط
 • امکان دریافت و پرداخت اوراق تضمین
 • ثبت اعتبارات، اقساط، پرداخت آن، آلارم اقساط سررسید شده و گزارشات مربوطه
 • گزارش منابع و مصارف
 • جستجوی ویژه در تمام دوره های مالی