_

اموال و داراییهای ثابت

برخی از امکانات نرم افزار :

 • امکان تعریف اموال در سه یا چهار سطح
 • امکان تعریف پرسنل و قسمتهای تحویل گیرنده اموالی
 • تعریف مشخصات کامل اموال،‌ وضعیت بهره برداری، قسمت بهره بردار و …
 • امکان تعریف کالاهای اموالی آماری
 • محاسبه استهلاک در دوره زمانی مورد نظر
 • امکان اعلام فروش اموال و تهیه گزارشات سود و زیان از اموال فروش رفته
 • امکان انتقال اموال از یک قسمت به قسمت دیگر
 • امکان محاسبه استهلاک به روش نزولی، مستقیم و عمر مفید یا ظرفیت بهره برداری
 • ارائه انواع گزارشات مورد نیاز نظیر گزارش به تفکیک گروه اموال،‌گزارش به ترتیب شماره پلاک، جدول استهلاک دارائی ها و …
 • امکان محاسبه ماهیانه استهلاک
 • امکان ایجاد گزارشات آیتمهای انتخابی اموال
 • تعریف متعلقات اموالی
 • امکان اسقاط کردن اموال در حال بهره برداری
 • امکان تجمیع اموال از شعب مختلف سازمان یا شرکت
 • امکان انتقال سند استهلاک به حسابداری
 • امکان تعریف نامحدود اضافات و کسورات برای هر اموالی