همایش روز حسابدار

نهمین همایش روز حسابدار سال ۱۴۰۱

رویکرد همایش بزرگداشت روز حسابدار در سال های گذشته

۱۳۹۳ قانون مالیات های مستقیم
۱۳۹۴ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
۱۳۹۵ – آینده حسابداری
۱۳۹۶ آموزش و اشتغال
۱۳۹۷ نقش حسابداران در امنیت اقتصادی جامعه
۱۳۹۸ نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی جامعه
۱۳۹۹ الزامات حسابداری نوین
۱۴۰۰ مسئولیت اجتماعی حسابداران
۱۴۰۱ آینده پژوهی در حرفه حسابداری

همایش بزرگداشت روز حسابدار اصفهان ۹ ساله شد

سخنرانی آقای دکترسید محمد باقرآبادی

استاد غلامحسین دوانی