آموزش نرم افزار سهام – اطلاعات پایه

آموزش نرم افزار سهام – اطلاعات پایه

تعریف استانها و شهرها

تعریف انواع حسابهای بانکی

تعریف انواع سهام

تعریف انواع سهامداران

تعریف انواع مشاغل

تعریف انواع مکاتبه

تعریف بانکها و شعبات

تعریف توضیحات ثابت

تعریف جدول مالیاتی

تعریف حسابهای شرکت

تعریف کارگزاران بورس

تعریف محلهای اصلی و فرعی

تعریف محلهای پرداخت سود و صندوقداران

تعریف مراحل پرداخت سود

تعریف نمایندگان

تعریف وضعیت سهم

تعریف وضعیت نظام وظیفه

رشته های تحصیلی