_

خرید و فروش آهن

این نرم افزار برای شرکت هایی که در زمینه خرید و فروش آهن فعالیت می کنند یا شرکت های تولیدی ورق و پروفیل، قابل اجرا می باشد و با توجه به حجم بالای کار آهن فروشان به صورت خیلی ساده نوشته شده و بدون نیاز به سیستم های جانبی قابل اجرا می باشد. همچنین می تواند با سیستم انبار و حسابداری و خزانه داری لینک شود.

این نرم افزار می تواند تمام گردش های بدهکاران و بستانکاران و همچنین سررسید پرداخت را گزارش دهد.