_

بودجه و اعتبارات

برخی از امکانات نرم افزار :

  • امکان تعریف فصل ، ماده و ردیف بودجه
  • امکان ارتباط ردیف های بودجه با حسابها ، مراکز هزینه و واحد های حسابداری
  • امکان ثبت مقادیر بودجه شده برای هر ردیف
  • ارائه انواع گزارشات مقایسه ی نسبت بودجه به عملکرد در هر دوره
  • ارائه نمودارهای مقایسه ای بودجه و عملکرد
  • امکان کنترل حساب های دارای بودجه در حسابداری مالی در هنگام ثبت اسناد حسابداری